• +31 6 54382179
  • info@zorgmanegehoofddorp.nl

Algemene Voorwaarden Sponsorovereenkomst Zorgmanege Hoofddorp

Artikel 1 / Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sponsorovereenkomsten met betrekking tot
georganiseerde evenementen door ziekenhuis Rijnstate.

Artikel 2 / Rechten en verplichtingen
2.1In aanvulling op artikel 1.2 van de sponsorovereenkomst worden de volgende communicatiemogelijkheden
overeengekomen:
a. de toestemming voor het gebruik van de naam van Zorgmanege Stal Starro ter referentie als gesponsorde instelling; Met uitzondering op gelegenheden die de naam of het imago van Zorgmanege Stal Starro zouden kunnen schaden.

2.2 Zorgmanege Stal Starro is gerechtigd tot het ongelimiteerd sluiten van overeenkomsten van sponsoring met
betrekking tot het evenement, met een qua communicatiemogelijkheden gelijk belang.

Artikel 3/ Overdracht van rechten en verplichtingen
3.1 Het is partijen niet toegestaan de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de sponsorovereenkomst
voortvloeien en/of daarmede verband houden, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 4 / Communicatie
4.1 Zorgmanege Stal Starro is niet verplicht de sponsor op de hoogte houden van de gang van zaken met binnen de zorginstelling.


Artikel 5 / Wijzigingen
5.1 Wijziging of aanvullingen met betrekking tot de sponsorovereenkomst, worden schriftelijk
overeengekomen.

Artikel 6 / Verplichtingen
6.1 Zorgmanege Stal Starro heeft geen enkele verplichting richting de sponsor. Zorgmanege Stal Starro zal zich enkel en alleen richten op een optimale zorg voor zijn deelnemers.
6.2 Zorgmanege Stal Starro is vrij de sponsorgelden te gebruiken voor de doeleinden die Zorgmanege Stal Starro hiervoor op het oog heeft. Er is dan ook geen verplichting tot specifieke uitgaven of aanschaf mogelijk.

Artikel 7/ Toepasselijk recht
7.1Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
7.22Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden
beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen
partijen mochten ontstaan, zullen - nadat pogingen tot minnelijke schikking zijn mislukt - bij uitsluiting
worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.